نویسنده = ���������� ��������������
جرایم هرزه ‌نگاری درکود جزای افغانستان

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 35-62

اسماعیل دانش