شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی العالمیه

سردبیر طراح جلد اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه