اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عبدالوهاب روحانی

فقه قضایی دکتری فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی

abdolwahabrohaniyahoo.com
09192524877

عزیزالله احمدی

فقه قضایی دکتری فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی

azizahmadyyahoo.com
09196495978

طراح جلد

عبدالله علیزاده

تبلیغ سطح 4 معارف اسلامی- بسته تبلیغ

alizadeh832yahoo.com
09015264803

اعضای هیات تحریریه

علی شریفی

فقه قضایی دکتری فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی

majooyagmail.com
09102048007

سید باقر محمدی

فقه قضایی دکتری فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی

mrt_hoseiniyahoo.com
09365431585

محمد مهدی صابری

فقه قضایی دکتری فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی

mahdisaber2431yahoo.com
09356149148

محمد ابراهیم بشارتی

فقه قضایی دکتری فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی

m.bbisharatyyahoo.com
09191712611