نویسنده = ������������ ����������������
نقش کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 63-82

عزیزالله احمدی


واکاوی پذیرش انکار بعد از اقرار

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 69-94

عزیزالله احمدی