نقش کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی مجتمع عالی فقه جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

هرنظام و کشوری برای رفع تخاصم میان مردم و نظم بخشی در امور شان، با توجه به نوع تخاصم ، تدابیر خاصی را اتخاذ می نمایند. از جمله­ی این تدابیر، سیاست جنایی به عنوان راهبرد مبارزه با جرم است که این راهبرد تحت تأثیر دیگرگونی­های اجتماعی متحول می گردد. امروزه که کرامت انسانی و اصل انسانیت در کانون توجه جهانیان قرار گرفته و هر نظام قضایی تعریفی خودش از سیاست جنایی و کرامت انسانی دارند.‌ دین اسلام از آغاز تشریعش سیاست جنایی خودش را داشته که براساس این سیاست، به کرامت انسانی اهمیت خاص قایل گردیده است. کرامت انسانی فارغ از تمام عُلقه­های دینی، زبان، نژاد و انسان از آن جهت که انسان است مد نظر قرار داده شده است.
 کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام و امور قضایی و نیز نظم بخشی اجتماعی آن، از جایگاه ویژه برخوردار بوده و پیش از آن که حقوق بشر غربی به وجود بیاید، دین اسلام قرنها پیش آن را به رسمیت شناخته و فاکتور های مانند: حق حیات، آزادی، ‌لغو شکنجه، تبعیض، اصل برائت ، حق دادخواهی عادلانه و... مورد توجه و تایید قرار داده است.

کلیدواژه‌ها