بررسی سیاست جنایی اسلام در قبال جرم(سیاست جرم پوشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی ماجستر حقوق جزا و جرم شناسی کابل،25جدی 1400

چکیده

سیاست جنایی یک روش و تدبیر دولتی و اجتماعی به منظور پیشگیری و مقابله با پدیده‌ی مجرمانه و واکنش در قبال مجرمین مرتکب جرم است. سیاست جنایی از مباحث مهم وبروز حوزه حقوق جزایی است. سیاست جنایی بستگی به نوع نگرش نظام و سیستم حاکم بر اداره جامعه در مورد جرم و مجازات دارد. بر این اساس نظام قضایی اسلامی که حاکی از یک ایدئولوژی خاص و سیستم تعریف شده وحیانی و ماورای طبیعی می‌باشد درقبال جرم وپدیده مجرمانه سیاست جنایی خاصی را تعقیب می‌کند. سیاست جنایی اسلام با سیاست جنایی نظام حقوقی برخواسته از اراده‌ی بشر متفاوت است. همان گونه که مدل سیاست جنایی هر کشور بستگی به ایدئولوژی حاکم بر همان جامعه دارد، مولفه های حقوقی هرجامعه نیز براساس ایدئولوژی غالب بر رفتار جامعه فرق می کند. اما برخی ها از همین نکته استفاده نموده و اعتراض شدید بر سیاست جنایی اسلام در قبال جرم نموده و مدل خاص را که مبتنی بر سخت گیری و تفسیری  قانون به ضرر متهم است را برچسپ به اسلام زده اند. حاصل تحقیق نشان از اهتمام خاص سیاست جنایی اسلام در قبال متهم دارد. بناء ایجاب می‌کند که در زمینه سیاست جنایی اسلام در قبال جرم را به بحث و واکاوی بگیریم.

کلیدواژه‌ها