نویسنده = ���������������� �������� ������
حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 5-26

محمد آصف افتخاری