نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اطلاعات رکن مادی جرم جاسوسی از منظر فقه و حقوق جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 149-168]
 • اهداف مجازات‌ها اهداف مجازاتها در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-106]

ب

پ

 • پیشگیری از جرم کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]

ت

 • تأمین عدالت اهداف مجازاتها در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-106]
 • تجسس رکن مادی جرم جاسوسی از منظر فقه و حقوق جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 149-168]
 • تشهیر تَشهیرمجازات از منظرسیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 107-128]
 • تفحص رکن مادی جرم جاسوسی از منظر فقه و حقوق جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 149-168]

ج

 • جاسوسی رکن مادی جرم جاسوسی از منظر فقه و حقوق جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 149-168]
 • جبران خسارت اهداف مجازاتها در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-106]
 • جرایم سایبری جرایم هرزه ‌نگاری درکود جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]
 • جرم جرایم هرزه ‌نگاری درکود جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]
 • جنایت تَشهیرمجازات از منظرسیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 107-128]
 • جنایت جایگاه مصلحت در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]

د

 • درمانجو کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • درمانگر کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • درمان مجرم کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]

ر

 • رکن مادی رکن مادی جرم جاسوسی از منظر فقه و حقوق جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 149-168]
 • روانشناسی کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]

س

 • سیاست تَشهیرمجازات از منظرسیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 107-128]
 • سیاست جایگاه مصلحت در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]
 • سیاست جنایی نقش کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 63-82]
 • سیاست جنایی اهداف مجازاتها در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-106]

ع

 • عناصر جرم جرایم هرزه ‌نگاری درکود جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]
 • عوامل جرم کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]

ک

 • کود جزا جرایم هرزه ‌نگاری درکود جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]

م

 • مجازات تَشهیرمجازات از منظرسیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 107-128]
 • مصلحت جایگاه مصلحت در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]

ن

 • نفس جایگاه مصلحت در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]

و

 • ولایت جایگاه مصلحت در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]

ه

 • هرزه نگاری جرایم هرزه ‌نگاری درکود جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]