نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اجرای مجازات معاهده استرداد مجرمین و انتقال محکومین با نگاهی به مقررات افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-156]
 • استرداد مجرمین معاهده استرداد مجرمین و انتقال محکومین با نگاهی به مقررات افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-156]
 • اسرار تجارتی جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]
 • اسناد بینالمللی «اصل منع محاکمه مجدد» در حقوق جزای افغانستان و حقوق بین الملل کیفری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 5-38]
 • اعاده دادرسی اعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 39-68]
 • اعتبار امر مختوم کیفری «اصل منع محاکمه مجدد» در حقوق جزای افغانستان و حقوق بین الملل کیفری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 5-38]
 • افشا جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]
 • اقرارالعقلا واکاوی پذیرش انکار بعد از اقرار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 69-94]
 • انتقال محکومین معاهده استرداد مجرمین و انتقال محکومین با نگاهی به مقررات افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-156]
 • انکار بعد از اقرار واکاوی پذیرش انکار بعد از اقرار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 69-94]

ب

 • بزه عوامل بیرونی بزهکاری اطفال [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 123-148]
 • بزه دیدگی عوامل بیرونی بزهکاری اطفال [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 123-148]
 • بزهکاری عوامل بیرونی بزهکاری اطفال [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 123-148]
 • بزهکاری اطفال عوامل بیرونی بزهکاری اطفال [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 123-148]
 • بزهکاری نوجوانان عوامل بیرونی بزهکاری اطفال [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 123-148]

پ

 • پدر نقش قتل فرزند در تفاوت قصاص والدین از منظر فریقین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 149-166]
 • پژوهش خواهی و اعتراض اعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 39-68]

ت

 • تابعیت ایمانی حق بر تابعیت مهاجر در فقه اهلبیت، حقوق ایران و افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 27-54]
 • تابعیت در فقه حق بر تابعیت مهاجر در فقه اهلبیت، حقوق ایران و افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 27-54]
 • تجاوز جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]
 • تجدید نظر اعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 39-68]
 • تحصیل دلیل تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 55-94]
 • تسهیل تابعیت مهاجر حق بر تابعیت مهاجر در فقه اهلبیت، حقوق ایران و افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 27-54]
 • تعزیر امکان تعزیر در موارد سقوط حد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 157-180]
 • تفاوت قصاص و فریقین نقش قتل فرزند در تفاوت قصاص والدین از منظر فریقین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 149-166]

ج

 • جهانی انواع صلاحیت ها در کد جزای افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-134]

ح

 • حد امکان تعزیر در موارد سقوط حد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 157-180]
 • حقوق واکاوی پذیرش انکار بعد از اقرار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 69-94]
 • حقوق افغانستان تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 55-94]
 • حقوق کیفری بین‌الملل حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]
 • حکم اعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 39-68]

خ

 • خشونت حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]

ز

 • زنان حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]

س

 • سیستم های تابعیت حق بر تابعیت مهاجر در فقه اهلبیت، حقوق ایران و افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 27-54]
 • سقوط تعزیر و توبه امکان تعزیر در موارد سقوط حد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 157-180]
 • سقوط حد واکاوی پذیرش انکار بعد از اقرار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 69-94]
 • سقوط حد امکان تعزیر در موارد سقوط حد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 157-180]

ش

 • شخصی انواع صلاحیت ها در کد جزای افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-134]

ص

ط

 • طرق نامشروع تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 55-94]

ع

 • عوامل بزهکاری عوامل بیرونی بزهکاری اطفال [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 123-148]

ف

 • فرجام خواهی اعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 39-68]
 • فرزند نقش قتل فرزند در تفاوت قصاص والدین از منظر فریقین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 149-166]
 • فضای مجازی جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]
 • فضای واقعی جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]
 • فقه امامیه تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 55-94]
 • فقه حنفی تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 55-94]

ق

 • قاعده واکاوی پذیرش انکار بعد از اقرار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 69-94]
 • قوانین کیفری افغانستان «اصل منع محاکمه مجدد» در حقوق جزای افغانستان و حقوق بین الملل کیفری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 5-38]

ک

م

 • مادر نقش قتل فرزند در تفاوت قصاص والدین از منظر فریقین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 149-166]
 • مجازات جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]
 • محرومیت از تابعیت حق بر تابعیت مهاجر در فقه اهلبیت، حقوق ایران و افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 27-54]
 • معاداهدات بین المللی معاهده استرداد مجرمین و انتقال محکومین با نگاهی به مقررات افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-156]
 • منع مجازات مجدد «اصل منع محاکمه مجدد» در حقوق جزای افغانستان و حقوق بین الملل کیفری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 5-38]
 • منع محاکمه مجدد «اصل منع محاکمه مجدد» در حقوق جزای افغانستان و حقوق بین الملل کیفری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 5-38]

و

 • واخواهی اعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 39-68]
 • واقعی انواع صلاحیت ها در کد جزای افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-134]