نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار آثار حقوقی صلح دائم دراسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 105-123]

ا

 • اجرای حدود قاعده «اقامة الحدود الی من الیه الحکم» در اجرای حدود و تعزیرات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 104-132]
 • اجرای مجازات معاهده استرداد مجرمین و انتقال محکومین با نگاهی به مقررات افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-156]
 • ادله مخالفا قضاوت زن در اسلام [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-103]
 • ادله موافقان قضاوت زن در اسلام [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-103]
 • استرداد مجرمین معاهده استرداد مجرمین و انتقال محکومین با نگاهی به مقررات افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-156]
 • استصحاب تعارض استصحاب با قاعده درء [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 5-35]
 • اسرار تجارتی جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]
 • اسلام آثار حقوقی صلح دائم دراسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 105-123]
 • اسلام بررسی سیاست جنایی اسلام در قبال جرم(سیاست جرم پوشی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-112]
 • اسناد بینالمللی «اصل منع محاکمه مجدد» در حقوق جزای افغانستان و حقوق بین الملل کیفری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 5-38]
 • اصلاح مجرم بررسی سیاست جنایی اسلام در قبال جرم(سیاست جرم پوشی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-112]
 • اطلاعات رکن مادی جرم جاسوسی از منظر فقه و حقوق جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 149-168]
 • اعاده دادرسی اعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 39-68]
 • اعتبار امر مختوم کیفری «اصل منع محاکمه مجدد» در حقوق جزای افغانستان و حقوق بین الملل کیفری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 5-38]
 • اعضاء دیه اعضای درونی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 67-88]
 • افشا جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]
 • افغانستان مبارزه با تمویل تروریسم در اسناد بین‌المللی و حقوق افغانستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 27-49]
 • اقارب ضمان اقارب ازمنظر فقه اهل بیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 113-135]
 • اقدامات پیشگیرانه نگاهی به جرم سرقت از منظر سیاست جنایی اسلام [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 173-199]
 • اقرار مبانی فقهی رجوع از اقرار [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 150-174]
 • اقرارالعقلا واکاوی پذیرش انکار بعد از اقرار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 69-94]
 • انتقال محکومین معاهده استرداد مجرمین و انتقال محکومین با نگاهی به مقررات افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-156]
 • انکار بعد از اقرار واکاوی پذیرش انکار بعد از اقرار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 69-94]
 • اهداف مجازات‌ها اهداف مجازاتها در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-106]

ب

 • بازپروری بزهکاران اهداف مجازاتها در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-106]
 • بازدارندگی و اصلاح مجرم نگاهی به جرم سرقت از منظر سیاست جنایی اسلام [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 173-199]
 • بزه عوامل بیرونی بزهکاری اطفال [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 123-148]
 • بزه دیدگی عوامل بیرونی بزهکاری اطفال [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 123-148]
 • بزهکاری عوامل بیرونی بزهکاری اطفال [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 123-148]
 • بزهکاری اطفال عوامل بیرونی بزهکاری اطفال [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 123-148]
 • بزهکاری نوجوانان عوامل بیرونی بزهکاری اطفال [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 123-148]
 • بیّنه مستثنیات قاعده « البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من انکر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 175-199]

پ

 • پدر نقش قتل فرزند در تفاوت قصاص والدین از منظر فریقین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 149-166]
 • پژوهش خواهی و اعتراض اعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 39-68]
 • پیشگیری از جرم کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]

ت

 • تابعیت ایمانی حق بر تابعیت مهاجر در فقه اهلبیت، حقوق ایران و افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 27-54]
 • تابعیت در فقه حق بر تابعیت مهاجر در فقه اهلبیت، حقوق ایران و افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 27-54]
 • تأمین عدالت اهداف مجازاتها در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-106]
 • تجاوز جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]
 • تجدید نظر اعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 39-68]
 • تجسس رکن مادی جرم جاسوسی از منظر فقه و حقوق جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 149-168]
 • تحصیل دلیل تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 55-94]
 • تروریسم واکاوی جرم تروریسم سایبری از منظر حقوق و چالش‌های فرارو [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 4-26]
 • تروریسم مبارزه با تمویل تروریسم در اسناد بین‌المللی و حقوق افغانستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 27-49]
 • تسهیل تابعیت مهاجر حق بر تابعیت مهاجر در فقه اهلبیت، حقوق ایران و افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 27-54]
 • تشریک در قضا نظام تعدد قاضی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 75-104]
 • تشهیر تَشهیرمجازات از منظرسیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 107-128]
 • تعارض تعارض استصحاب با قاعده درء [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 5-35]
 • تعزیر نقش توبه در سقوط مجازات های حدی در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]
 • تعزیر امکان تعزیر در موارد سقوط حد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 157-180]
 • تعزیر حبس تعزیری در اسلام [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 37-65]
 • تعزیرات جریان قاعدة جب در حدود، قتل و تعزیرات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 47-72]
 • تعزیرات تعارض استصحاب با قاعده درء [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 5-35]
 • تفاوت قصاص و فریقین نقش قتل فرزند در تفاوت قصاص والدین از منظر فریقین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 149-166]
 • تفحص رکن مادی جرم جاسوسی از منظر فقه و حقوق جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 149-168]
 • تمویل مبارزه با تمویل تروریسم در اسناد بین‌المللی و حقوق افغانستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 27-49]
 • توبه نقش توبه در سقوط مجازات های حدی در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]

ج

 • جاسوسی رکن مادی جرم جاسوسی از منظر فقه و حقوق جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 149-168]
 • جب جریان قاعدة جب در حدود، قتل و تعزیرات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 47-72]
 • جبران خسارت اهداف مجازاتها در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-106]
 • جراحات دیه اعضای درونی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 67-88]
 • جرایم سایبری جرایم هرزه ‌نگاری درکود جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]
 • جرم جرایم هرزه ‌نگاری درکود جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]
 • جرم پوشی بررسی سیاست جنایی اسلام در قبال جرم(سیاست جرم پوشی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-112]
 • جلوگیری مبارزه با تمویل تروریسم در اسناد بین‌المللی و حقوق افغانستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 27-49]
 • جنایت تَشهیرمجازات از منظرسیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 107-128]
 • جنایت جایگاه مصلحت در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]
 • جهانی انواع صلاحیت ها در کد جزای افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-134]

چ

 • چالش های حقوقی واکاوی جرم تروریسم سایبری از منظر حقوق و چالش‌های فرارو [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 4-26]

ح

 • حاکم حبس تعزیری در اسلام [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 37-65]
 • حبس حبس تعزیری در اسلام [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 37-65]
 • حد نقش توبه در سقوط مجازات های حدی در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]
 • حد امکان تعزیر در موارد سقوط حد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 157-180]
 • حد حبس تعزیری در اسلام [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 37-65]
 • حدود جریان قاعدة جب در حدود، قتل و تعزیرات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 47-72]
 • حدود تعارض استصحاب با قاعده درء [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 5-35]
 • حق الله نقش توبه در سقوط مجازات های حدی در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]
 • حق الناس و سقوط نقش توبه در سقوط مجازات های حدی در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]
 • حقوق آثار حقوقی صلح دائم دراسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 105-123]
 • حقوق مبانی فقهی رجوع از اقرار [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 150-174]
 • حقوق واکاوی پذیرش انکار بعد از اقرار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 69-94]
 • حقوق مرور زمان از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 137-172]
 • حقوق افغانستان تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 55-94]
 • حقوق کیفری بین‌الملل حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]
 • حکم اعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 39-68]
 • حکم غیابی تجویز رسیدگی غیابی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 124-149]

خ

 • خسارت دیه اعضای درونی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 67-88]
 • خشونت حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]
 • خطا ضمان اقارب ازمنظر فقه اهل بیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 113-135]

د

 • دادرسی غیابی تجویز رسیدگی غیابی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 124-149]
 • داوری قضاوت زن در اسلام [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-103]
 • درمانجو کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • درمانگر کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • درمان مجرم کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • دعوا ادله اثبات دعوا (در فقه و حقوق) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 4-46]
 • دلیل ادله اثبات دعوا (در فقه و حقوق) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 4-46]
 • دلیل اثبات دعوا ادله اثبات دعوا (در فقه و حقوق) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 4-46]
 • دیه دیه اعضای درونی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 67-88]

ر

 • رجوع مبانی فقهی رجوع از اقرار [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 150-174]
 • رکن مادی رکن مادی جرم جاسوسی از منظر فقه و حقوق جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 149-168]
 • روانشناسی کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]

ز

 • زکات نقش زکات در سیاست جنایی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 50-74]
 • زنان حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]

س

 • سایبر واکاوی جرم تروریسم سایبری از منظر حقوق و چالش‌های فرارو [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 4-26]
 • سیاست تَشهیرمجازات از منظرسیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 107-128]
 • سیاست جایگاه مصلحت در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]
 • سیاست جنایی نقش زکات در سیاست جنایی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 50-74]
 • سیاست جنایی نقش کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 63-82]
 • سیاست جنایی اهداف مجازاتها در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-106]
 • سیاست جنایی بررسی سیاست جنایی اسلام در قبال جرم(سیاست جرم پوشی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-112]
 • سیستم ادله اثبات دعوا و موضوع ادله اثبات دعوا ادله اثبات دعوا (در فقه و حقوق) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 4-46]
 • سیستم های تابعیت حق بر تابعیت مهاجر در فقه اهلبیت، حقوق ایران و افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 27-54]
 • سقوط تعزیر و توبه امکان تعزیر در موارد سقوط حد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 157-180]
 • سقوط حد واکاوی پذیرش انکار بعد از اقرار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 69-94]
 • سقوط حد امکان تعزیر در موارد سقوط حد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 157-180]

ش

 • شبه عمد ضمان اقارب ازمنظر فقه اهل بیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 113-135]
 • شخصی انواع صلاحیت ها در کد جزای افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-134]

ص

 • صلاحیت قلمرو سرزمینی انواع صلاحیت ها در کد جزای افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-134]
 • صلح آثار حقوقی صلح دائم دراسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 105-123]
 • صلح دائم آثار حقوقی صلح دائم دراسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 105-123]

ط

 • طرق نامشروع تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 55-94]

ع

 • عاقله ضمان اقارب ازمنظر فقه اهل بیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 113-135]
 • عصر حضور وعصر غیبت قاعده «اقامة الحدود الی من الیه الحکم» در اجرای حدود و تعزیرات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 104-132]
 • عمد ضمان اقارب ازمنظر فقه اهل بیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 113-135]
 • عناصر جرم جرایم هرزه ‌نگاری درکود جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]
 • عوامل بزهکاری عوامل بیرونی بزهکاری اطفال [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 123-148]
 • عوامل جرم کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]

ف

 • فرجام خواهی اعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 39-68]
 • فرزند نقش قتل فرزند در تفاوت قصاص والدین از منظر فریقین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 149-166]
 • فضای مجازی جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]
 • فضای واقعی جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]
 • فقه مبانی فقهی رجوع از اقرار [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 150-174]
 • فقه مرور زمان از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 137-172]
 • فقه امامیه تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 55-94]
 • فقه حنفی تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 55-94]
 • فلسفه تشریع نقش زکات در سیاست جنایی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 50-74]

ق

 • قاعده جریان قاعدة جب در حدود، قتل و تعزیرات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 47-72]
 • قاعده واکاوی پذیرش انکار بعد از اقرار [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 69-94]
 • قاعده درء تعارض استصحاب با قاعده درء [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 5-35]
 • قتل ضمان اقارب ازمنظر فقه اهل بیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 113-135]
 • قسامه مستثنیات قاعده « البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من انکر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 175-199]
 • قصاص تعارض استصحاب با قاعده درء [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 5-35]
 • قضاء نظام تعدد قاضی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 75-104]
 • قضاء قضاوت زن در اسلام [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-103]
 • قضاوت قضاوت زن در اسلام [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-103]
 • قضاوت زن قضاوت زن در اسلام [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-103]
 • قضاوت شورایی نظام تعدد قاضی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 75-104]
 • قوانین شکلی واکاوی جرم تروریسم سایبری از منظر حقوق و چالش‌های فرارو [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 4-26]
 • قوانین کیفری افغانستان «اصل منع محاکمه مجدد» در حقوق جزای افغانستان و حقوق بین الملل کیفری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 5-38]
 • قوانین ماهوی واکاوی جرم تروریسم سایبری از منظر حقوق و چالش‌های فرارو [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 4-26]

ک

 • کیفری مرور زمان از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 137-172]
 • کلید واژهها: ضمان ضمان اقارب ازمنظر فقه اهل بیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 113-135]
 • کلید واژه ها: مرور زمان مرور زمان از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 137-172]
 • کود جزا جرایم هرزه ‌نگاری درکود جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]
 • کود جزای افغانستان جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]

ل

 • لوث مستثنیات قاعده « البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من انکر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 175-199]

م

 • مادر نقش قتل فرزند در تفاوت قصاص والدین از منظر فریقین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 149-166]
 • مجازات نقش توبه در سقوط مجازات های حدی در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]
 • مجازات جرم افشای اسرار تجارتی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 95-122]
 • مجازات تَشهیرمجازات از منظرسیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 107-128]
 • مجازات حبس تعزیری در اسلام [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 37-65]
 • مجازات بررسی سیاست جنایی اسلام در قبال جرم(سیاست جرم پوشی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-112]
 • مجازات سارق نگاهی به جرم سرقت از منظر سیاست جنایی اسلام [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 173-199]
 • محرومیت از تابعیت حق بر تابعیت مهاجر در فقه اهلبیت، حقوق ایران و افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 27-54]
 • مدّعی مستثنیات قاعده « البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من انکر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 175-199]
 • مدنی مرور زمان از منظر فقه و حقوق [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 137-172]
 • مستحقین زکات نقش زکات در سیاست جنایی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 50-74]
 • مصلحت جایگاه مصلحت در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]
 • معاداهدات بین المللی معاهده استرداد مجرمین و انتقال محکومین با نگاهی به مقررات افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 135-156]
 • منطقه‌ای مبارزه با تمویل تروریسم در اسناد بین‌المللی و حقوق افغانستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 27-49]
 • منع مجازات مجدد «اصل منع محاکمه مجدد» در حقوق جزای افغانستان و حقوق بین الملل کیفری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 5-38]
 • منع محاکمه مجدد «اصل منع محاکمه مجدد» در حقوق جزای افغانستان و حقوق بین الملل کیفری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 5-38]
 • منکر مستثنیات قاعده « البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من انکر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 175-199]

ن

 • نظام نظام تعدد قاضی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 75-104]
 • نظام قضاء قضاوت زن در اسلام [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-103]
 • نفس جایگاه مصلحت در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]
 • نهاد قضایی قاعده «اقامة الحدود الی من الیه الحکم» در اجرای حدود و تعزیرات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 104-132]
 • نهادهای‌بین‌المللی مبارزه با تمویل تروریسم در اسناد بین‌المللی و حقوق افغانستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 27-49]

و

 • واخوا تجویز رسیدگی غیابی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 124-149]
 • واخواهی تجویز رسیدگی غیابی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 124-149]
 • واخواهی اعاده دادرسی کیفری از منظر فقه اهلبیت(ع) فقه حنفی و حقوق افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 39-68]
 • واژگان کلیدی: سیاست جنایی نگاهی به جرم سرقت از منظر سیاست جنایی اسلام [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 173-199]
 • واقعی انواع صلاحیت ها در کد جزای افغانستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-134]
 • ولایت جایگاه مصلحت در سیاست جنایی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]
 • ولایت فقیه قاعده «اقامة الحدود الی من الیه الحکم» در اجرای حدود و تعزیرات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 104-132]

ه

 • هرزه نگاری جرایم هرزه ‌نگاری درکود جزای افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 35-62]

ی

 • یمین مستثنیات قاعده « البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من انکر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 175-199]