نویسنده = ������������ ��������������
حبس تعزیری در اسلام

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 37-65

محمدعلی جعفری