نویسنده = ���������� ������ ��������
جایگاه مصلحت در سیاست جنایی اسلام

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 129-148

سید جواد بلخی