نویسنده = �������� �������������� ��������������
تَشهیرمجازات از منظرسیاست جنایی اسلام

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 107-128

محمدرضا زیرک مبارکی