نویسنده = �������������� ����������������
نقش قتل فرزند در تفاوت قصاص والدین از منظر فریقین

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 149-166

عزیزالله احسانی