نویسنده = ������������ �������� ��������
نقش توبه در سقوط مجازات های حدی در فقه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 155-180

ناظر حسین محمدی