نویسنده = ���������� �������� ��������
نقش اعتقاد غلط در ماهیت قتل عمد

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 133-154

محمد ضیاء سیرت