نویسنده = �������������� ������������������
رکن مادی جرم جاسوسی از منظر فقه و حقوق جزای افغانستان

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 149-168

عبدالوهاب روحانی


انواع صلاحیت ها در کد جزای افغانستان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 95-134

عبدالوهاب روحانی


جریان قاعدة جب در حدود، قتل و تعزیرات

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 47-72

عبدالوهاب روحانی