نویسنده = ������������ �������� ������
امکان تعزیر در موارد سقوط حد

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 157-180

محمد علی جعفری


مبانی فقهی رجوع از اقرار

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 150-174

محمد علی جعفری