نویسنده = ���������� ������
آثار حقوقی صلح دائم دراسلام

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 105-123

علی علمی