نویسنده = ������������ �������� ��������
تعارض استصحاب با قاعده درء

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 5-35

خلیل الله محمدی


اهداف مجازاتها در سیاست جنایی اسلام

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 83-106

خلیل الله محمدی


نظام تعدد قاضی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 75-104

خلیل الله محمدی